VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY - predaj vstupeniek

Všeobecné obchodné podmienky
 
Úvodné ustanovenia
Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim pri nákupe vstupeniek prostredníctvom stránok: http://www.brandonbays.sk/e-shop .
 
Predávajúci:                                                    Conscious Company Ltd.
sídlo:                                                               PO Box 356, CF31 9NS Bridgend, United Kingdom
IČO:                                                                5263577
IČ DPH:                                                           GB 901 4415 67

Zodpovedná osoba predávajúceho:               Ing. Michal Andrejco, Ing. Vlastimil Feiner
Kontaktné údaje predávajúceho:                    E-mail:  info@brandonbays.sk
                                                                       Telefón: : 421 903 462 093
 (ďalej len „predávajúci“)
 
Kupujúcim je zákazník, ktorý nakupuje vstupenky na diaľku prostredníctvom stránok http://www.brandonbays.sk/e-shop (ďalej len „kupujúci“). Kupujúci môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ.
 
Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Podnikateľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá sústavne vykonáva vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podnikateľskú činnosť a to za účelom dosiahnutia zisku.
 
Prostredníctvom stránok: http://www.brandonbays.sk/e-shop  predávajúci ponúka kupujúcim možnosť zakúpiť vstupenky na semináre a akcie, ktoré predávajúci zabezpečuje v spolupráci s odborným garantom: Journey Events Ltd., PO Box 356, Bridgend, CF31 9NS, UK (ďalej len „odborný garant“).
 
Objednávanie vstupeniek
Vstupenky je možné vyberať a objednávať prostredníctvom stránok: http://www.brandonbays.sk/e-shop .
 
Prostredníctvom uvedených stránok sú kupujúcemu poskytnuté všetky informácie o ponúkaných vstupenkách ako aj príslušných seminároch a akciách. Kupujúci je povinný sa s uvedenými informáciami riadne oboznámiť.
 
Objednávka, ktorú kupujúci zašle predávajúcemu prostredníctvom objednávkového formulára, sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, pokiaľ obsahuje všetky náležitostí požadované objednávkovým formulárom.

Každá objednávka musí obsahovať najmä nasledovné údaje:
 
 • PRI KUPUJÚCOM – SPOTREBITEĽOVI: meno a priezvisko, adresu bydliska, telefónne číslo, e-mailovú adresu, výber požadovaných vstupeniek a počet kusov,
 
 • PRI KUPUJÚCOM - PODNIKATEĽOVI: obchodné meno, adresu sídla, IČO, DIČ, IČ DPH,  meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónne číslo, e-mailovú adresu, výber požadovaných vstupeniek a počet kusov. 
Odoslaním objednávky kupujúci súčasne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, pokiaľ objednané vstupenky nemôže dodať, najmä pokiaľ je príslušný seminár alebo akcia obsadená alebo z iného závažného dôvodu.  O odmietnutí objednávky predávajúci informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailovej správy a to bez zbytočného odkladu spravidla najneskôr do 2 pracovných dní od zaslania objednávky kupujúcim.
           
Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho. Kupujúci je podľa kúpnej zmluvy povinný najmä odobrať objednané vstupenky  a zaplatiť kúpnu cenu. Predávajúci je podľa kúpnej zmluvy povinný najmä dodať objednané vstupenky.
 
O potvrdení objednávky predávajúci informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailovej správy a to bez zbytočného odkladu spravidla najneskôr do 2 pracovných dní od zaslania objednávky kupujúcim.
 
Pokiaľ je to potrebné na riadne spracovanie alebo vybavenie objednávky, predávajúci si vyhradzuje možnosť kontaktovať kupujúceho prostredníctvom e-mailovej správy alebo telefonicky a požiadať ho poskytnutie doplňujúcich informácií. 
 
Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred zaslaním vstupeniek a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky.
 
Kúpna cena
Kúpnou cenou vstupeniek sa rozumie cena uvedená pre vybrané vstupenky na stránkach http://www.brandonbays.sk/e-shop v okamihu odoslania objednávky kupujúcim.  Kúpna cena vstupeniek je platne a záväzne dohodnutá potvrdením objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho. Kúpna cena vstupeiek bude kupujúcemu vždy potvrdená v potvrdení objednávky.
 
Všetky ceny tovar a služby sú udávané v eurách (€) a vrátane DPH. Predávajúci nie je platiteľom DPH.
 
Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu vstupeniek.
 
Predávajúci si vyhradzuje zmeniť ceny vstupeniek ponúkaných na stránkach http://www.brandonbays.sk/e-shop, pričom zmena ceny je účinná okamihom jej zverejnenia na stránkach. Potvrdené objednávky nie sú zmenou ceny dotknuté.  
 
Všetky prípadné akciové ponuky platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnych vstupenkách nie je vyslovene  uvedené inak.
 
Platobné podmienky
Predávajúci akceptuje nasledovné formy platby:
 
 • PLATBA PROSTREDNÍCTVOM PREVODU NA BANKOVÝ ÚČET: pri tomto spôsobe platby kupujúci uskutočňuje úhradu kúpnej ceny po potvrdení objednávky zo strany predávajúceho a to prostredníctvom prevodu na bankový účet, ktorý predávajúci uvedie v potvrdení objednávky,
 
 • PLATBA V HOTOVOSTI PRI OSOBNOM PREVZATÍ: pri tomto spôsobe platby kupujúci uhrádza kúpnu cenu  v hotovosti pri prevzatí vstupeniek varu v sídle predávajúceho.
 
Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že úplné zaplatenie kúpnej ceny je nevyhnutnou podmienkou pre prevzatie alebo zaslanie vstupeniek. 
 
Všeobecné povinnosti predávajúceho 
Predávajúci sa zaväzuje plniť svoje záväzky riadne, včas a s náležitou starostlivosťou. Predávajúci sa súčasne zaväzuje chrániť práva a oprávnené záujmy kupujúceho.
 
Dodacie podmienky
Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať vstupenky kupujúcemu najneskôr do 14 dní od potvrdenia objednávky. Vstupenky sa zasielajú alebo pripravia na odber spravidla do 2 pracovný dní od potvrdenia objednávky.
 
Kupujúci si môže zvoliť nasledovné formy odberu vstupeniek:
 
 • ZASLANIE VSTUPENIEK V ELEKTRONICKEJ FORME: pri tomto spôsobe odberu vstupeniek predávajúci zašle vstupenky kupujúcemu v elektronickej forme prostredníctvom správy na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke,
 • ZASLANIE VSTUPENIEK V PAPIEROVEJ FORME: pri tomto spôsobe odberu vstupeniek  predávajúci zašle vstupenky kupujúcemu poštovou zásielkou prostredníctvom Slovenská pošta, a.s. na adresu uvedenú v objednávke (predávajúci zasiela vstupenky touto formou iba na území Slovenskej republiky a iba v prípade ak termín príslušného seminári alebo akcie je najmenej 14 dní od potvrdenia objednávky, cena za zaslanie je zahrnutá v cene vstupeniek),
 • OSOBNÉ PREVZATIE VSTUPENIEK: pri tomto spôsobe odberu si kupujúci osobne prevezme vstupenky v sídle predávajúceho.
 
Zaslaním príslušnej e-mailovej správy alebo poštovej zásielky sa považujú vstupenky za dodané. Vstupenky sa považujú za dodané aj osobným prevzatím vstupeniek kupujúcim.
 
O zaslaní vstupeniek predávajúcemu alebo pripravení vstupeniek na odber informuje predávajúci kupujúceho prostredníctvom e-mailovej správy.
 
Vstupenky určené na osobný odber je kupujúci povinný prevziať do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia predávajúceho o pripravení vstupeniek na odber. Pokiaľ si kupujúci neprevezme vstupenky v tejto lehote, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy na vstupenky odstúpiť.
 
Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať všetky náležitosti vstupeniek pri ich doručení alebo prevzatí od predávajúceho. Reklamáciu prípadných zjavných chýb vstupeniek je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu.
 
Predávajúci nezodpovedá za omeškanie doručenia vstupeniek zavinené technickými chybami mimo dosahu predávajúceho alebo zavinené prepravcom.
 
Poučenie o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy
pre kupujúcich - spotrebiteľov
Kupujúci – spotrebiteľ má právo aj bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia vstupeniek.
 
Kupujúci si môže svoje právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu uplatniť u predávajúceho v písomnej podobe alebo e-mailovou správou doručenou na adresu:  info@brandonbays.sk s obsahom, z ktorej je jednoznačne zrozumiteľné, že odstupuje od zmluvy. Kupujúci môže využiť aj formulár na odstúpenie od zmluvy umiestnený TU.
 
Ak sa kupujúci rozhodne odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu, všetky vstupenky zaslané a odovzdané kupujúcemu na základe príslušnej kúpnej zmluvy automaticky strácajú platnosť.
 
Na základe platného odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy. 
 
Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy.
 
Ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok o odstúpení od kúpnej zmluvy sa neaplikujú po zahájení alebo absolvovaní seminárov alebo akcií, na ktoré boli príslušné vstupenky zakúpené.
 
Reklamačný poriadok pre kupujúcich - spotrebiteľov
Reklamácia tovaru kupujúcim – spotrebiteľom sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka a  zákonom na ochranu spotrebiteľa.
 
Osobitné ustanovenia pre kupujúcich – podnikateľov
Ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok o odstúpení od zmluvy a reklamáciách sa aplikujú iba na kupujúcich spotrebiteľov. Odstúpenie od zmluvy ako aj zodpovednosť predávajúceho za vady sa vo vzťahu s kupujúcimi – podnikateľmi spravuje  ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Obchodným zákonníkom.  
 
Ochrana osobných údajov
Zaslaním objednávky kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že  predávajúci bude spracovávať  poskytnuté osobné údaje kupujúceho (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje o objednaných vstupenkách)  v nevyhnutnom rozsahu na účely spracovania a vybavenia objednávky kupujúceho, dodania vstupeniek objednaných kupujúcim a plnenia súvisiacich povinností predávajúceho vyplývajúcich z dodania vstupeniek najmä zodpovednosti predávajúceho („ďalej len „účel spracovávania osobných údajov“) .
 
Predávajúci zaručuje, že k osobným údajom kupujúceho budú mať prístup výlučne zamestnanci a spolupracovníci predávajúceho a to v rozsahu, ktorý je odôvodnene potrebný na dosiahnutie účelu spracovávania osobných údajov .
 
Predávajúci sa vyslovene zaväzuje, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté iba takým ďalším osobám alebo subjektom, ktoré sa budú podieľať  na dosiahnutí účelu spracovávania osobných údajov napr. prepravcom a to v rozsahu, ktorý je odôvodnene potrebný na dosiahnutie účelu spracovávania osobných údajov.  Predávajúci sa vyslovene zaväzuje, že osobné údaje kupujúceho nebudú poskytnuté akýmkoľvek ďalším osobám alebo subjektom.    
 
Predávajúci bude spracovávať osobné údaje kupujúceho iba po dobu, ktorá je odôvodnene potrebná na dosiahnutie účelu spracovávania osobných údajov.  
 
Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že osobné údaje poskytol slobodne ako aj to, že bol včas a riadne informovaný o spracovávaní osobných údajov, o práve na prístup k osobným údajom a práve na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov,  práve na blokáciu alebo likvidáciu osobných údajov a práve podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov tak, ako stanovuje zákon č. 122/2013  Z. z. o ochrane osobných údajov.
 
Žiadosť o nápravu / Alternatívne riešenie sporov
Kupujúci  – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu prostredníctvom e-mailovej správy doručenej na adresu: info@brandonbays.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
 
Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
 
Subjektom alternatívneho riešenia sporov je:
 
 • orgán alternatívneho riešenia sporov:
 
Slovenská obchodná inšpekcia:
Ústredný inšpektorát 
Slovenskej obchodnej inšpekcie
poštový priečinok 29
Prievozská 32
827 99  Bratislava 27
 
 • oprávnená právnická osoba zapísaná v príslušnom zozname.
 
Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR – www.mhsr.sk.
 
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci - spotrebiteľ. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim - spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku a sporov, ktorých hodnota je vyššia  ako 20 EUR.
 
Záverečné ustanovenia
Právne vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú príslušné ustanovenia právnych predpisov v platnom znení:
 
 • PRE KUPUJÚCICH – SPOTREBITEĽOV ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. t.j. Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 
 • PRE KUPUJÚCICH – PODNIKATEĽOV ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. t.j. Obchodného zákonníka. 
 
Predávajúci si vyhradzuje zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky, pričom zmena je účinná okamihom jej zverejnenia na stránkach.
 
V Bratislave dňa 26/03/2017
 

Ako vám môže cesta pomôcť?

Video, kde sa dozviete viac o metóde Cesta.